Аканто Плюс®

Заповніть будь ласка Всі поля, дякуємо Вам!

Аканто Плюс® – фунгіцид проти хвороб сої та інших культур

Потенційний врожай стає досяжним!

Двохкомпонентний фунгіцид на основі стробілурину з вираженим фізіологічним ефектом для захисту від хвороб сої та багатьох інших культур

Ключовi переваги

  • Від­по­ві­дає най­ви­щим вимо­гам ­щодо фун­гі­цид­но­го захи­сту ­в інтен­сив­них тех­но­ло­гіях виро­щу­ван­ня проти хвороб сої, зер­но­вих, соняш­ни­ку, кукурудзи, ріпа­ку ­та цук­ро­во­го буря­ку
  • Мак­си­мі­зує вро­жай­ність ­та покра­щує показ­ни­ки яко­сті вро­жаю ­за раху­нок захи­сної ­дії ­та вира­же­но­го фізіо­ло­гіч­но­го ефек­ту
  • Забез­пе­чує здо­ро­вий ­ріст ­і розви­ток куль­ту­ри,  змен­шує чут­ли­вість куль­ту­ри до стре­со­вих фак­то­рів

 

Склад

Діюча речовина: пікоксістробін – 200 г/л,

ципроконазол – 80 г/л

Препаративна форма: концентрат суспензії

Класс: стробілурини + триазоли

Упаковка: 5 л (4х5л)

Норма використання: 0,5 – 1,0 л/га